• BMZ Geldzaken
  Geldzaken

  Wat is een pgb?

  Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee je zelf ondersteuning of zorg regelt. Je bepaalt zelf welke zorgverleners je inhuurt. Je legt de afspraken met de zorgaanbieders vast in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners (Bron: Rijksoverheid).

  De persoon die zorg nodig heeft, heeft controle over het budget. Als mantelzorger bepaal je samen met deze persoon wie er wanneer komt helpen. En ook wat deze hulp precies inhoudt. Hiervoor is wel een Wmo-beschikking of een zorgindicatie nodig.

  Er zijn 4 soorten pgb’s:

  Wil je weten of een pgb bij je past, doe dan de pgb-test

  Welke voorwaarden zijn er bij het krijgen van een pgb?

  Wil je een pgb, dan moet je zeker voldoen aan de volgende drie voorwaarden: jij als zorgvrager óf je mantelzorger moeten in elk geval

  • voldoende in staat zijn om het pgb te beheren.
  • nu niet de zorg die je met een pgb wilt inkopen, vanuit een andere regeling afnemen.
  • voldoende in staat zijn om aan betaalverplichtingen te voldoen

  Of je een pgb toegekend krijgt is de uitkomst van een samenspel tussen jou en de Wmo of de zorgaanbieder(s). Het is niet altijd eenvoudig over te brengen waarom jij als mantelzorger en je naaste het pgb de beste vorm van hulp en zorg vinden. Bereid je daarom (samen) goed voor op gesprekken. En schrijf op wat er gezegd is en afgesproken is.

  Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van een pgb?

  Wil je een pgb aanvragen? Hierbij moet je een aantal formulieren en stappen doorlopen voordat alles is geregeld. Modelformulieren van zorgovereenkomsten staan op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

  Lukt het invullen je niet goed genoeg? Iedereen heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Als je in de gemeente Breda woont, staat MEE voor je klaar.
  Een mantelzorgmakelaar kan je ook helpen bij het correct invullen van de formulieren. Bekijk het overzicht met mantelzorgmakelaars in Noord-Brabant.

  Heeft een pgb invloed op mijn uitkering?

  Voor iemand die het pgb krijgt toegekend, is het pgb geen inkomen. Want dit budget gebruik je voor jezelf om begeleiding of zorg in te kopen. Daarom heeft het hebben van pgb voor iemand zelf geen invloed op zijn uitkering. Het maakt niet uit om welk soort pgb het gaat. toegekend.

  Als een pgb-houder iemand uitbetaalt, omdat die persoon zorg verleent, is het anders. Dan ontvangt deze zorgverlener inkomen van de pgb-houder. Dit inkomen komt mogelijk in mindering op de uitkering van die zorgverlener

  Wat kost Wlz-zorg?

  Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kun je vrij eenvoudig zelf de eigen bijdrage berekenen.

  Wat is de eigen bijdrage voor de Wmo?

  Sinds 1 januari 2020 betaal je maximaal € 20,60 per maand als eigen bijdrage voor de Wmo, ongeacht het aantal voorzieningen. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Inkomen en vermogen tellen niet mee voor de bepaling van de eigen bijdrage. Hij is dus voor iedereen gelijk.

  De eigen bijdrage wordt door het CAK in rekening gebracht.

  Zijn telefoonkosten en reiskosten die ik maak als mantelzorger aftrekbaar?

  Zulk soort kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar. Onder voorwaarden zijn reiskosten soms wel aftrekbaar. Je leest hier meer over de voorwaarden.

  Wat als ik als mantelzorger kosten maak voor ziekenbezoek?

  Bezoek je een familielid of kennis in het ziekenhuis, dan maak je mogelijk kosten. Deze reiskosten vergoedt de basisverzekering van je zorgpolis niet. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is er misschien een tegemoetkoming mogelijk. Kijk in je polis of informeer bij je zorgverzekeraar of je daar voor vergoeding krijgt. Lees op deze website alles over vergoeding vervoer naar ziekenhuis.
  Bij de belastingdienst vind je informatie over een vergoeding, als je samen met de zieke een huishouden hebt.

  Wat is de kostendelersnorm?

  De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringen lager worden als er meer mensen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. Denk aan 2 bijstandsuitkeringen op één adres. Je houdt het recht op bijstand, maar als je samenwoont gaat het uitkeringsbedrag naar beneden.

  Let op! Vanaf 1 januari 2023 tellen jongeren vanaf 27 jaar pas als kostendelende medebewoner. Nu ligt die grens dus nog op 21 jaar,

  Voor de AOW is de norm NIET van toepassing. Deze 'mantelzorgboete' is definitief van de baan. Hierdoor worden ouderen die bij hun kind met een uitkering inwonen niet gekort op hun AOW-uitkering.

  Wat zijn specifieke zorgkosten?

  Wanneer je als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte zorgt met wie jij een huishouden vormt, dan kun je mogelijk specifieke zorgkosten bij je belastingaangifte melden.

  Specifieke zorgkosten zijn kosten die gemaakt worden voor inwonende ouders, broers, zussen, die afhankelijk zijn van jouw zorg. De belastingdienst heeft er een overzicht van gemaakt.

  Kan ik zorgtoeslag krijgen?

  Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je Nederlandse zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. Op de website van de Belastingdienst kun je lezen en uitrekenen of je in aanmerking komt voor de zorgtoeslag.

  Wat biedt de zorgverzekering van de gemeente Breda mij?

  Voor inwoners van Breda met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering. Deze verzekering biedt extra vergoedingen en korting van zorgverzekeraar CZ. Én de gemeente Breda betaalt een deel van de premie.

  Als mantelzorger is het goed om te weten waar je financieel aan toe bent. Kijk daarom of jij en je naaste in aanmerking komen voor de polis.

  Wanneer is personenalarmering voor thuis (deels) vergoed?

  Of degene voor wie je zorgt voor een deel een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van medische redenen, die de zorgverzekeraar beoordeelt.

  Een akkoordverklaring van de huisarts is verplicht. In die verklaring staat waarom personenalarmering nodig is. Zo'n verklaring vind je op de website van je zorgverzekeraar. Alleen de apparatuur wordt vergoed en niet de abonnementskosten voor de meldkamer.

  Wat kan ik doen als ik me zorgen maak over geldzaken?

  In deze video zie je wat je kunt doen als je je veel zorgen maakt om je financiën. Belangrijk is om eerst een overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven.

 • BMZ Wetten en Regels
  Wetten & Regels

  Hoe vraag ik een Mantelzorgvergunning aan? (parkeren)

  Een deel van Breda is betaald parkeren. Op de Parkeerplattegrond zie je waar. Met een Mantelzorgvergunning parkeer je als mantelzorger in Breda tegen een lager tarief in het vergunninggebied waar de zorgvrager (de mantelzorgontvanger) woont. Per huishouden kan de zorgvrager 1 Mantelzorgvergunning aanvragen via www.breda.nl/mantelzorgvergunning.

  ​Verklaring
  ​Gemeente Breda vraagt je bij de aanvraag een verklaring van een medische of maatschappelijke organisatie te voegen. Hiermee toont de zorgvrager aan dat deze afhankelijk is van mantelzorg. BredaMantelzorg verstrekt deze verklaring gratis. Je kunt de verklaring telefonisch aanvragen via 076 750 32 00 of per mail via info@bredamantelzorg.nl. We nemen contact met je op, bespreken de situatie en als er sprake is van mantelzorg schrijven we je bij ons in. We sturen je vervolgens de verklaring toe. Deze kun je met de aanvraag meesturen naar gemeente Breda.

  Kosten
  Let op: De Mantelzorgvergunning is niet altijd de goedkoopste oplossing. De Mantelvergunning kost € 24 per 3 maanden. Het is ook mogelijk om een bezoekersregeling aan te vragen. Je parkeert dan maximaal 240 uur per 3 maanden voor €0,25 per uur. De Mantelzorgvergunning is voordeliger dan de bezoekersregeling als je meer dan 96 uur per 3 maanden parkeert. Meer informatie over de bezoekersregeling: www.breda.nl/bezoekersregeling.

  Wat is het verschil tussen de soorten hulp en zorg?

  Het verschil tussen alle soorten hulp en zorg is niet makkelijk. Wij geven je een overzicht.

  Langer zelfstandig thuis
  Voor ondersteuning en een voorziening thuis is een beschikking van de Wmo nodig. Voorbeelden zijn huishoudelijke hulp, dagbesteding, of een scootmobiel. Die ondersteuning of die voorziening om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, vraag je aan via de Wmo bij de gemeente. Als de gemeente een beschikking afgeeft, betaalt zij de kosten. Wel betaal je een eigen bijdrage van €19,00 per maand.

  Verpleging & verzorging aan huis
  Voor verzorging en/of verpleging, kun je terecht bij de thuiszorgorganisatie van jouw keuze. Deze zal de zorg gaan verlenen, zodra zij ruimte en tijd heeft. Daarvoor stelt zij een indicatie vast. De thuiszorg geeft je een andere naam van een organisatie door als zij vol zit. De zorgverzekeraar betaalt de zorg. Daarvoor ben je verzekerd via de (verplichte) basisverzekering van je zorgpolis.

  Intensieve langdurige zorg
  Als er intensieve, langdurige zorg nodig is, wordt daarvoor een indicatie vastgesteld. Dit gaat volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet is er voor mensen die permanent zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige beperking. Deze zorg vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De overheid betaalt de zorg. Iedereen in Nederland is verzekerd voor de Wlz. Wel betaal je per maand een eigen bijdrage op basis van je inkomen en vermogen.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning
  Een cliëntondersteuner kijkt met je mee bij vragen over wonen, inkomen, werk, dagbesteding of zorg. Het is iemand die advies kan geven en met je op gesprek kan gaan bij iemand van de gemeente of UWV. Deze hulp is gratis en onafhankelijk. Het valt onder de zorgplicht van de gemeente bij de Wmo. En van het zorgkantoor bij de Wlz. MEE West-Brabant en het CZ Zorgkantoor bieden onafhankelijke cliëntondersteuning.

  Wat is de Wlz?

  De Wet langdurige zorg (wlz) is bedoeld voor alle mensen die niet zonder zorg en hulpmiddelen thuis kunnen wonen. En die 24 uur van de dag zorg nodig hebben. Die zorg kan thuis geregeld worden, of in een instelling. De wet regelt levenslange zorg voor mensen met een ziekte of beperking. Die kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch.

  Indicatie
  Toegang tot de Wlz krijgt je naaste als hij een indicatie ontvangt van het Centrum Indicatie Zorg, CIZ. Daarvoor dien je een aanvraag in. Dat kan schriftelijk of digitaal. De eigen bijdrage voor de Wlz hangt af van het inkomen en het vermogen van je naaste.

  Voor vragen over de Wlz kun je contact opnemen met BredaMantelzorg, maar ook met de huisarts van je naaste, de wijkverpleegkundige of – als die in beeld is – de casemanager.

  Wat is de Wmo?

  Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

  Bij de Wmo kun je onder meer terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

  Voor vragen over de Wmo kun je contact opnemen met Zorg voor elkaar Breda via 076-525 1515. In Zorg voor elkaar Breda werken de gemeente, burgers, vrijwilligers en professionals samen. Zo zorgen ze ervoor dat iedereen de ondersteuning, hulp of zorg krijgt die nodig is. BredaMantelzorg is ook onderdeel van Zorg voor elkaar Breda.

  Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

  Het levenstestament is voor tijdens je leven. Om zeker te zijn dat je financiële en medische zaken gaan zoals jij wil. Ondanks je ziekte of na een ongeval. In een levenstestament staan zaken die je wilt regelen als je dat zelf niet meer kunt. Denk bijvoorbeeld aan zaken op financieel gebied, aan medische beslissingen of eventuele verkoop van je huis. In een levenstestament staat een vertrouwenspersoon genoemd, die je zelf benoemt.

  In een testament regel je wat er met je bezittingen, zoals geld, schulden, spullen en dieren moet gebeuren na je overlijden. Dat staat dus niet in een levenstestament.

  Iemand die een testament of levenstestament opstelt moet wilsbekwaam zijn. De notaris stelt dat vast. Zorg er dus voor dat je dit op tijd doet. Je hebt nooit een gezamenlijk levenstestament of testament, het geldt altijd per persoon. Misschien regel je die documenten wèl gelijktijdig.

  Wat is een maatwerkvoorziening?

  Een maatwerkvoorziening is een individuele, persoonlijke ondersteuning op maat. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in een woning, dagbesteding of huishoudelijke hulp. De gemeente kan dit toewijzen als algemene voorzieningen niet voldoende zijn.

  Wat is Zorg in Natura (ZiN)?

  Zorg in Natura betekent dat de zorgverlener zorg verleent en de administratie volledig voor je regelt. Je ontvangt dus geen rekening van de zorgverlener. Die regelt dit direct met de gemeente Breda, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. De zorgverlener heeft hiervoor een samenwerking met de gemeente Breda en de zorgverzekeraars.

  Wat biedt de zorgverzekering van de gemeente Breda mij?

  Voor inwoners van Breda met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering. Deze verzekering biedt extra vergoedingen en korting van zorgverzekeraar CZ. Én de gemeente Breda betaalt een deel van de premie.

  Als mantelzorger is het goed om te weten waar je financieel aan toe bent. Kijk daarom of jij en je naaste in aanmerking komen voor de polis.

  Moeten mijn partner en ik uit elkaar na een Wlz indicatie?

  Als mantelzorger mag je meeverhuizen met je partner, als die een zorgindicatie heeft binnen de Wlz. De zorginstelling van jullie keuze geeft aan of zij kamers heeft voor jullie beiden. Niet elke zorgaanbieder heeft die. Ook kan het zijn dat ze bewoond zijn. Weet dat het kan om samen te blijven wonen. Lees er hier meer over.
  Jullie betalen allebei de eigen bijdrage Wlz. Die hangt af van inkomen en vermogen.

  Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

  Een cliëntondersteuner kijkt met je mee bij vragen over wonen, inkomen, werk, dagbesteding of zorg. Het is iemand die advies kan geven en met je op gesprek kan gaan bij iemand van de gemeente of UWV. Deze hulp is gratis en onafhankelijk. Het valt onder de zorgplicht van de gemeente bij de Wmo. En van het zorgkantoor bij de Wlz.

  Bekijk in deze video wanneer je recht hebt op onafhankelijke cliëntondersteuning.

  Vraag bij Zorg voor elkaar Breda om onafhankelijke cliëntondersteuning bij de Wmo. Voor cliëntondersteuning bij de Wlz neem je contact op met CZ Zorgkantoor

  Hoe lang duurt goedkeuring voor een Wmo-aanvraag?

  Je ontvangt een brief als bevestiging van je aanvraag. In die brief van de gemeente staat vóór welke datum je het besluit schriftelijk te horen krijgt. Dit besluit per brief heet een beschikking. En je ontvangt die beschikking doorgaans na 6-8 weken.

  Als je tegen de uitkomst van de beschikking een bezwaarschrift wilt indienen, moet je binnen 6 weken na ontvangst van die beschikking, bij de gemeente reageren.

  Hoe lang geldt een indicatie?

  Een indicatie ontvang je in een brief. In dit indicatiebesluit staat dat er een indicatie is afgegeven en tot wanneer dit geldt. Dat kan zijn tot een bepaalde datum, waarna er een herziening van het besluit komt. Het kan ook levenslang zijn. Bewaar het indicatiebesluit goed.

  Wat is het verschil tussen bewindvoering, mentorschap en onder curatele stellen?

  Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. De kantonrechter kan dan een familielid of een buitenstaander benoemen tot bewindvoerder, mentor of curator. Deze persoon moet wel aan voorwaarden voldoen.

  • Bewind is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.
  • Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Diegene is zelf geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam verklaard.
  • Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Deze mensen zijn handelingsonbekwaam.

  Meer informatie

  Op de website van Mentorschap West-Brabant kun je lezen wat mentorschap praktisch inhoudt.

  Wat is het verschil tussen wilsonbekwaam en handelingsonbekwaam?

  Bij wilsonbekwaam gaat het er om dat iemand de gevolgen van zijn doen en laten niet kan begrijpen. Als het onduidelijk is of iemand wilsbekwaam is, geeft de arts daarover een oordeel.

  Handelingsonbekwaam betekent dat je zaken niet mag doen. Bijvoorbeeld een minderjarige of iemand onder curatele.

  Wat is het verschil in hulp en ondersteuning voor een volwassene of kind?

  Voor een volwassene is alles voor hulp en ondersteuning in de Wmo geregeld. En voor een kind krijg je zoveel mogelijk met de Jeugdwet te maken. Voor meer informatie over de Jeugdwet kun je in Breda terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

  Mag de gemeente mij vragen te verhuizen als ik voor mijn naaste ondersteuning van de Wmo vraag?

  De gemeente vraagt je bij het toekennen van een maatwerkvoorziening (denk aan een traplift), nadrukkelijk wat je zelf hebt gedaan om zo lang mogelijk thuis te wonen. Zoals aanpassingen in huis of je inschrijven bij Klik voor Wonen voor een aangepaste woning. Je kunt zeggen: "we wonen hier al 30 jaar en dat wil ik zo houden." Maar dat neemt de gemeente maar voor een deel mee in haar beslissing om al of niet een voorziening toe te staan. Bedenk dat "zo lang mogelijk thuis wonen" NIET betekent dat er een recht is op blijven wonen in hetzelfde huis.

  Lees hier de uitspraak over de toekenning van een traplift van de Centrale Raad van Beroep.

 • BMZ Steun en Advies
  Steun & Advies

  Wat zijn mantelzorgtaken?

  Vaak geeft de mantelzorger een combinatie van onderstaande hulp:

  • gezelschap, troost, afleiding, contact met de buitenwereld, een luisterend oor
  • verzorging (douchen, aankleden)
  • structuur en zo nodig toezicht
  • vervoer en begeleiding naar de arts, kapper enz.
  • sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes)
  • administratie, geldzaken, aanvragen en regelen van hulp- of zorgvoorzieningen
  • hulp in het huishouden (schoonmaken, boodschappen)
  • klussen in en rondom het huis
  • eten en drinken bereiden (ook aanbieden, voeren)
  • verpleging (medicatie geven/toedienen, injecteren, wonden verzorgen)

  Hoe is de zorg en hulp in Breda geregeld?

  Iedereen in Breda die vragen heeft over zorg en ondersteuning, kan terecht bij Zorg voor elkaar Breda. Samen met inwoners van Breda, vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties en de gemeente zorgen we er zo voor dat iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is.

  Thuiszorg: hoe werkt dat?

  Thuiszorg is zorg die bij je thuis komt, na overleg met je huisarts. De wijkverpleegkundige komt eerst langs om een indicatie te stellen. Deze indicatie beschrijft hoeveel en hoe vaak er iemand je naaste komt verzorgen. Thuiszorg is meeverzekerd op ieders zorgverzekering. Je hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Het is wel handig om vooraf goed bij je zorgverzekeraar te informeren wat het betekent voor je eigen risico. Thuiszorg kan ervoor zorgen dat iemand zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kan blijven.

  Is mantelzorg verplicht?

  Mantelzorg is niet verplicht. Soms lijkt dit wel zo, doordat bij de indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Gebruikelijke zorg is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Dit is bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Lees hierover verder op de website van MantelzorgNL.

  Wat is het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger?

  Een mantelzorger zorgt voor iemand met wie hij al een band heeft. Maar een vrijwilliger kiest er zelf voor om voor iemand te zorgen.

  Vrijwilligers zijn vaak aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie. En kunnen aangeven op welke dagen zij niet of juist wel kunnen helpen en waarmee ze willen helpen. Een mantelzorger kan dat niet. Die zorgt soms zelfs 24 uur van de dag, 7 dagen per week.

  Wat is een mantelzorgmakelaar?

  Een mantelzorgmakelaar doet tijdelijk samen met jou de regeltaken rondom mantelzorg. Zoals het invullen van formulieren. Weet wel dat de mantelzorgmakelaar een uurtarief rekent. Je zorgverzekeraar vergoedt mogelijk kosten vanuit de aanvullende verzekering. Op de site van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars vind je mantelzorgmakelaars bij jou in de buurt.

  Wanneer ben ik overbelast & hoe voorkom ik dit?

  Je raakt overbelast als er lange tijd meer van je wordt gevraagd dan je aan kunt. Overbelasting herken je aan de volgende signalen:

  • Lichamelijke signalen: vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn.
  • Praktische signalen: tekort aan tijd, dingen vergeten, onhandig zijn.
  • Psychische signalen: huilen, boos en geïrriteerd, overal tegenop zien, geen plezier meer hebben.

  Als mantelzorger is het belangrijk om eerst goed voor jezelf te zorgen en dan pas voor de ander. Dat is de enige manier om de zorg lang vol te houden. Mantelzorgers gaan soms erg ver in het zorgen, uit liefde voor de naaste. Je wil je vaak voor 100 % inzetten, maar hebt ook tijd en ruimte nodig voor jezelf. Als je je goed voelt, kun je er meer voor de ander zijn. Dit filmpje laat het je zien.Draaglast en draagkracht
  Hoe goed je als mantelzorger met de zorgsituatie om kan gaan, hangt af van de belasting die je hebt door de mantelzorg. Belasting is het verschil tussen draaglast en draagkracht.

  • Draaglast is wat iemand op zijn schouders neemt of krijgt.
  • Draagkracht is de kracht die iemand heeft om die last te dragen.

  Alleen als deze twee in evenwicht zijn, houdt iemand de zorg voor een ander vol. Als de balans doorslaat naar de draaglast, moet er iets gebeuren. Heb je hulp nodig om balans te (her)vinden? Neem dan contact op.

  Wat is positieve gezondheid?

  De bedoeling is gezondheid niet te zien als ziek of niet ziek. Maar gezond zijn te voelen als je vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Op het gebied van je lichaam, je emoties en je sociale leven. Daarbij is dit belangrijk:

  • Hoe werkt mijn lijf
  • Hoe werkt mijn geest
  • Hoe leid ik mijn dagelijks leven
  • Wat doet spiritualiteit met mij
  • Hoe krijg ik kwaliteit van leven
  • Hoe doe ik mee in de maatschappij

  Deze 2 apps dragen bij aan positieve gezondheid. Wie weet zijn ze wat voor jou:

  Thuisarts.nl
  Persoonlijke Gezondheidscheck

  Wat kan ik doen tegen eenzaamheid?

  Wanneer je merkt dat je eenzaam bent en er wat aan wilt doen, is dat al een stap in de goede richting! Keer op keer zeggen mantelzorgers dat ze door mantelzorg minder contacten hebben en hun wereld kleiner wordt.

  Wat kun je daartegen doen?

  Probeer elke dag iemand te spreken, bijvoorbeeld in de supermarkt, via app, een (video)belletje, of op een andere manier. Stel minder hoge eisen aan het contact met mensen. Het hoeft niet heel vaak of heel lang te zijn, áls er maar contact is. Praat met een vriend, familielid of iemand die je vertrouwt over je gevoel van eenzaamheid. Het brengt inzicht en opluchting. Heb je echt niemand om mee te praten? Bel dan eens met de Luisterlijn (0900-0767).

  Ga ook elke dag even naar buiten. Je ziet andere mensen en door te bewegen en buiten te zijn, voel je je beter. Lukt dit niet doordat degene voor wie je zorgt niet alleen kan blijven? Of zijn er andere praktische problemen, waardoor je minder tijd hebt voor sociale contacten? Laat BredaMantelzorg meezoeken naar een oplossing.

  Bel 076 750 32 00 of mail naar info@bredamantelzorg.nl

  Hoe blijf ik als mantelzorger in balans?

  Door mantelzorg krijg je ineens hele andere taken en rollen. Dat kan veel van je vragen. Door hulp te accepteren van anderen kun je zelf de zorg langer volhouden. En zo heb je ook eens tijd voor jezelf.

  Er zijn een paar simpele tips om je hiermee op weg te helpen:

  • Maak een lijstje van wie je allemaal kent.
  • Maak je vraag concreet. Veel mensen willen best iets voor je doen, maar vinden het ook lastig in te schatten waarmee ze kunnen helpen.
  • Deel de zorg met professionals of vrijwilligers. Dat is een hele stap, maar kan veel opleveren.

  Juist als je goed wilt zorgen voor een ander, is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Hoe eerder je dat realiseert, hoe beter! Durf ook ruimte te maken voor jezelf. Geef je grenzen aan en zeg soms ‘nee.' Ook tegen degene voor wie je zorgt.

  Als je druk bent met de zorg, is het soms lastig overzicht te houden en hulp te vragen. BredaMantelzorg kan helpen je inzicht te geven. Neem contact met ons op.

  Wat is ontspoorde mantelzorg?

  Voorbeelden van ontspoorde mantelzorgSignalen van ontspoorde mantelzorg

  Voorbeelden van signalen van ontsporing van mantelzorg zijn:

  In gesprek gaan

  • de mantelzorger is uitgeput en overbelast;
  • de mantelzorger is gefrustreerd en geïrriteerd;
  • de probleemsituatie geheimhouden, bezoek weghouden;
  • zichtbaar verwonding bij de verzorgde;
  • de verzorgde maakt een depressieve, bange indruk;
  • de verzorgde gaat contact uit de weg als de mantelzorger er is.

  Herken jij je hierin of ken je iemand die bovenstaande kenmerken laat zien? Dan is het belangrijk om in actie te komen. BredaMantelzorg is de organisatie in de gemeente Breda die ondersteuning kan bieden. BredaMantelzorg kan met je in gesprek kan gaan, over wat er nodig is om te komen tot een oplossing.

  Een man die zijn echtgenote met dementie vastbindt als hij het huis verlaat om boodschappen te doen, omdat hij haar anders niet alleen kan laten. Een dochter die haar vader hardhandig in de rolstoel zet, omdat ze in alle drukte tussen haar werk en gezin door even komt helpen. Vaak gaat het om erge situaties, waarbij de mantelzorger van alles heeft geprobeerd en geen andere oplossing meer ziet.

  Mantelzorg kan vaak zwaar zijn. Soms kunnen mantelzorgers de zorg voor hun familielid of bekende (naaste) niet meer aan. Dan bestaat het risico dat goede zorg omslaat in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Ontspoorde mantelzorg gebeurt niet bewust. Vaak was er eerst een goede zorgrelatie. Door te veel en te zwaar werk van de mantelzorger, onkunde of machteloosheid slaat deze zorg om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Dit is een proces dat vaak langzaam en onopgemerkt gaat.

 • BMZ Respijtzorg
  Respijtzorg (vervangende zorg)

  Wat is respijtzorg?

  Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag en nacht moet geven. De zorg kan zowel bij mensen thuis of bij een speciaal instelling plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis.

  Wat kost respijtzorg?

  De kosten van respijtzorg zijn erg afhankelijk van de keuze van de voorziening. Sommige voorzieningen zijn gratis, omdat vrijwilligers de zorg bieden of omdat het een zogenaamde openbare voorziening is. Soms vergoedt de gemeente of zorgverzekeraar voorzieningen geheel of gedeeltelijk.

  Voor zorg die (mede) gefinancierd wordt vanuit wettelijke regelingen is een beschikking of een indicatie nodig. Afhankelijk van de zorg die nodig is, wordt deze indicatie vastgesteld.

  Wat is er mogelijk aan vervangende zorg?

  Vervangende zorg heet ook respijtzorg. Dat is mantelzorgondersteuning waarbij de zorg voor je naaste tijdelijk overgenomen wordt. Welk type ziektebeeld maakt niet uit. Het is bedoeld om jou als mantelzorger te ontlasten.

  Er zijn 4 groepen van respijtzorg. Dat zijn dagbesteding, logeeropvang, ondersteuning thuis en als vierde vakanties en vrije tijd. Het kunnen voorzieningen zijn waar zowel beroepskrachten als vrijwilligers werkzaam zijn. In de respijtwijzer vind je een handig overzicht.

  Bij BredaMantelzorg kun je terecht voor de mogelijkheden die er zijn in en om Breda. Er zijn regelmatig kosten aan verbonden. Ook over die kosten geeft BredaMantelzorg je informatie.

  Hoe weet ik wanneer ik respijtzorg moet gaan inschakelen?

  Inzicht in wat er allemaal op je bordje ligt, kan je helpen. Zo weet je welke activiteiten energie kosten (en opleveren), hoelang je het nog vol denkt te houden en wie eventueel kan bijspringen. BredaMantelzorg helpt je graag dit inzicht te krijgen met BordjeVol! Dit is een set kaarten met werkbladen, die je spelenderwijs op weg helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Kan ik hulp krijgen bij mijn huishouden?

  Hulp bij de huishouding vraag je aan bij Zorg voor elkaar Breda. Eerst onderzoekt de gemeente wat jij en je huisgenoten zelf kunnen en horen te doen in het huishouden. Dit heet de gebruikelijke zorg. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Je krijgt alleen hulp bij het huishouden als blijkt dat deze hulp echt nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Voor meer informatie kun je terecht op Zorg voor Elkaar Breda.

 • BMZ Werk en Mantelzorg
  Werk & Mantelzorg

  Heb ik als mantelzorger sollicitatieplicht?

  Krijg je als mantelzorger een uitkering? Zo ja, dan biedt de website van MantelzorgNL informatie over sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering. Lees er meer over

  Zijn er verlofregelingen voor werkende mantelzorgers?

  In bepaalde gevallen kan je als mantelzorger zorgverlof aanvragen. Er zijn verschillende soorten verlof:

  • calamiteitenverlof: kun je opnemen als je onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je plotseling met je kind of partner naar de dokter moet. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Je werkgever kan calamiteitenverlof niet weigeren als het echt nodig is. Je salaris wordt doorbetaald, tenzij dit in je cao anders staan.
  • kortdurend zorgverlof: binnen een jaar mag je dit verlof totaal 2 keer het aantal uren duren dat je per week werkt opnemen. Als je 24 uur per week werkt, dan heb je recht op 48 uur verlof. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Je salaris wordt voor 70% doorbetaald. ​
  • langdurig zorgverlof: kun je opnemen als je langere tijd moet zorgen. Binnen een jaar heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je vraagt dit verlof schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag extra informatie vragen om te kunnen oordelen of je recht hebt op verlof. Je werkgever hoeft je salaris niet door te betalen.

  Heb je vragen over verlof? Neem contact op met BredaMantelzorg via info@bredamantelzorg.nl, 076 - 750 32 00 of 06 55 01 07 78 (WhatsApp).

  Zijn er tips voor werkende mantelzorgers?

  • Bespreek met je collega’s in grote lijnen wat er speelt. Dit kan tot meer begrip leiden.
  • Ga in gesprek met je leidinggevende. Zo weet hij of zij wat er bij jou thuis aan de hand is
  • Je leidinggevende is op de hoogte van de mogelijkheden voor mantelzorg binnen de CAO (of kan advies voor je inwinnen).
  • Is je leidinggevende niet de geschikte persoon om mee te praten, dan kun je ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon of de P&O-afdeling van je organisatie.
  • Voor mantelzorgtaken is het goed om met je werkgever maatwerkoplossingen te bedenken. Denk aan aangepaste werktijden, tijdelijk andere werkzaamheden, meer uren in minder dagen.
  • Denk aan mogelijk (wettelijk) zorgverlof.

  Ik kom er met mijn werkgever niet uit. Wat kan ik doen?

  Voor juridische zaken kunt je terecht bij het Juridisch Loket in Breda. Daar kunnen ze je precies vertellen wat je rechten als werknemer zijn als je er niet met je werkgever uitkomt. Het Juridisch Loket is een onafhankelijke instantie.

  Zijn er zelfhulpcursussen die mij helpen werk & zorg te combineren?

  De module 'WERK' van M-Power geeft je inzicht in de (wettelijke) regelingen die er zijn en die jou kunnen helpen. Er zijn vijf thema's die je informatie, opdrachten, suggesties en tips bieden:

  • wettelijke regelingen
  • maatwerkoplossingen
  • gesprek met je leidinggevende
  • gesprek met het team
  • kennis en ervaring delen

  En de zelfhulpcursus van het Academisch Medisch Centrum AMC is gratis te downloaden.

 • BMZ Wonen
  Wonen

  Wat zijn de basisregels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning?

  De Rijksoverheid heeft sinds 2014 regels voor een mantelzorgwoning. Dat is een woning op de eigen grond bij of aan je koopwoning, waar je naaste in kan wonen. Vlakbij jou, maar niet in huis. Meestal is er geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. Wel moet je aan kunnen tonen dat je mantelzorger bent. Vervalt de mantelzorg dan vervalt ook je vrijstelling voor de vergunning.

  Kan een mantelzorgwoning geplaatst worden bij een huurhuis?

  Woningcorporatie WonenBreburg is bereid om samen met de gemeente Breda te zoeken naar betaalbare oplossingen. Als je meer wilt weten over de verplaatsbare mantelzorgwoningen die er nu zijn, dan kun je dit melden via e-mail bij de consulent Wet Werk en Zekerheid.
  Houd in gedachten dat het aantal beschikbare mantelzorgwoningen niet wordt verhoogd. Is een mantelzorgwoning niet langer nodig bij een huurwoning, dan wordt deze opnieuw beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

  Welke aanpassingen zijn in huis mogelijk bij dementie?

  Voor mensen met dementie zijn er verschillende aanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken:

  • DayClock op afstand te beheren, die naast de agendafunctie ook een spraakfunctie heeft.
  • Bewegingssensor die een ingesproken tekst laat horen, als geheugensteuntje.
  • Sleutelvinder, met verschillende spraakmogelijkheden.
  • Diverse soorten alarmering voor een gunstige woonomgeving.

  Welke aanpassingen maken langer thuis wonen mogelijk?

  Er zijn verschillende aanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken:

  • Als traplopen lastig gaat, wordt vaak al snel aan een traplift, verbouwing of verhuizing gedacht als oplossing. Maar er zijn ook steeds meer makkelijke en betaalbare alternatieven voor deze grote ingrepen in je huis. Bijvoorbeeld de Easysteppers of de Assistep.
  • Verlichting voor veiligheid, maar ook als hulpmiddel ter oriëntatie. Kijk voor deze en andere mogelijkheden op de website van Huis van Morgen.
  • Met slimme thuistechnologie de regie over je eigen leven behouden, zoals met een automatische deuropener en/of een medicijndispenser.
  • Een digitale sleutel.
  • Flexibele deurdrempel in huis.

  Hoe kom ik aan een beter geschikte huurwoning?

  Er zijn gelijkvloerse huurwoningen via Klik voor Wonen die beter toegankelijk zijn, drempelvrij en zo nodig een lift hebben. En daarnaast een aangepaste badkamer. Dit zijn woningen met een 0-tredenindicatie.

  Een 0-tredenindicatie krijg je als je naaste een Wmo-indicatie heeft en hij of zij dit duidelijk doorgeeft aan Klik voor Wonen. Daarna mogen jullie in het zoeksysteem van Klik voor Wonen reageren op de woningen, waar een rollator als symbooltje bij staat.

  Kan degene voor wie ik zorg bij mij wonen in een huurhuis?

  Als je je naaste in je huurhuis opneemt, dan is er sprake van medehuurderschap. Ook als jij bij je naaste gaat wonen die in een huurhuis woont. Een medehuurder worden, is niet zo maar geregeld. Lees daarom meer over medehuurderschap.

  Medehuurderschap zorgt ervoor dat bij vertrek of overlijden van de (hoofd)huurder de medehuurder de huurder wordt. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

  Welke technische oplossingen zijn er om mij te ondersteunen in zorg?

  Voor meer gemak en comfort in de thuissituatie zijn veel nieuwe toepassingen en technologieën. Van een steunkous-aantrekhulp, een rollator die je kunt ombouwen tot rolstoel. Of apps waarmee je op afstand kunt zien of het goed gaat met iemand. Zeker waard om te lezen, is deze informatie over technologie voor mantelzorgers

  BredaMantelzorg werkt samen met het Huis van Morgen om mantelzorgers meer inzicht te geven in nieuwe toepassingen thuis.

 • BMZ Jonge Mantelzorger
  Jonge mantelzorger

  Kan ik ondersteuning krijgen bij mijn studie?

  Ben je student en daarnaast mantelzorger? Ga dan langs bij je studieadviseur. Die kan jou adviseren als je studie vertraging dreigt op te lopen. Je kunt dan op maat ondersteuning krijgen. Zo kun je mogelijk een beroep doen op het profileringsfonds van de onderwijsinstelling voor een financiële compensatie.

  Wat is een brus?

  Een brus is een broer of zus van een kind met een beperking, een stoornis of ziekte. Daardoor heeft die broer of zus meer zorg nodig van de mensen om hem of haar heen. Dat heeft ook invloed op de broers en zussen, de zogenaamde brussen.

  Bekijk meer informatie voor jongeren die opgroeien met een broer of zus met een ziekte, beperking of verslaving. Kijk ook op deze website voor diverse ideeën.

  Mijn ouders hebben extra zorg nodig. Waar kan ik voor mezelf meer informatie vinden?

  Indigo en Novadic Kentron in Breda hebben zogenaamde KOPP-KVO groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving. Ook op de website van Kopstoring vind je daar informatie over.

  Informatie voor kinderen van een ouder met MS vind je op MS Kidsweb.

  Kinderen met een ouder met kanker kunnen bij Kankerspoken terecht voor meer informatie.

  Voor kinderen die betrokken zijn bij een familielid met MDS (manisch depressiviteit) of een bipolaire stoornis is er de website van Plusminus.

  Heb je een andere culturele achtergrond, dan is er de meertalige site Zorgvoorjeouders. Voor een luisterend oor is er de Kindertelefoon.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.